مسئول فناوری اطلاعات سلامت

نام: ندا
نام خانوادگی:  فیضی
سمت:  مسئول فناوری اطلاعات سلامت
شماره تماس:  04131761190
                  04131761182

 
 بیمارستان سینا