کارشناس بهبود کیفیت


نام: رحیمه
نام خانوادگی:  یدی علی آباد
سمت:  کارشناس بهبود کیفیت
شماره تماس: 04131761193
 بیمارستان سینا