سوپروایزر بالینی

نام:  مهسا
نام خانوادگی:   چالاک
سمت:  سوپروایزر بالینی
شماره تماس:  04131762172
 بیمارستان سینا