سوپروایزرین در گردش

نام:  فاطمه
نام خانوادگی:  فرجی
سمت:  سوپروایزر در گردش
شماره تماس: 04131761195
                   04131762172

نام:  لیلا
نام خانوادگی:  خدایار پور
سمت:  سوپروایزر در گردش
شماره تماس: 04131761195
                   04131762172


نام:  رباب 
نام خانوادگی:  صابر
سمت: سوپروایزر در گردش
شماره تماس: 04131761195
                   04131762172
 بیمارستان سینا