سوپروایزر آموزش سلامت

نام:   لیلا
نام خانوادگی:   فدائی وش
سمت:  سوپروایزر آموزش سلامت
شماره تماس:  04131762172
 بیمارستان سینا