کارشناسان بهبود کیفیت

سمیرا سیفی
مدرک: کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

آیناز نجفی
مدرک: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 بیمارستان سینا