کمیته های بیمارستان

کمیته های اصلی 
1- فناوری اطلاعات سلامت
2- درمان، دارو و تجهیزات پزشکی
3- اقتصاد درمان
4- طب انتقال خون
5- حفاظت فنی و بهداشت کار
6- بهداشت محیط
7- مدیریت خطر حوادث و بلایا
7- ارتقای راهبردی و خدمات بخش اورزانس
8- پایش و سنجش کیفیت
9- مرگ و میر و عوارض
10- مدیریت اطلاعات سلامت
11- اخلاق بالینی
12- پیشگیری و کنترل عفونت

کمیته های فرعی
1- تغذیه
2- منابع و مصارف ( صرفه جویی)
3- ایمنی بیمار
4- آموزش

 
 بیمارستان سینا